Подробнее о юридическая интернет помощь

СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ.

Интересное в рубрике "Закон гласит":

--- Права громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів)

Об'єднання споживачів мають право: вивчати споживчі властивості продукції, попит на неї, проводити опитування населення для виявлення громадської думки про якість товарів, що випускаються і реалізуються, та ціни на них; проводити експертизу та випробування товарів (робіт, послуг); одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань; сприяти державним органам у здійсненні контролю за якістю товарів (робіт, послуг), торговельного та інших видів обслуговування; організовувати юридичну і консультаційну допомогу споживачам відповідно до законодавства; вносити пропозиції щодо розробки нормативних документів, що встановлюють вимоги до якості товарів (робіт, послуг); представляти і захищати інтереси споживачів в органах державної влади та управління та місцевого самоврядування відповідно до законодавства; вносити в органи державного управління і суб'єктам господарської діяльності пропозиції про заходи щодо підвищення якості товарів (робіт, послуг), про тимчасове зупинення випуску та реалізації товарів (робіт, послуг), які не відповідають встановленим вимогам щодо якості, про припинення виробництва, вилучення з реалізації та продажу товарів (робіт, послуг), що становлять небезпеку для життя, здоров'я та майна громадян або завдають шкоди навколишньому природному середовищу, а також про скасування цін, встановлених з порушенням чинного законодавства; звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця, виробника (підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій. При задоволенні такого позову суд зобов'язує порушника довести рішення суду у встановлений ним строк через засоби масової інформації або іншим способом до відома споживачів. Рішення суду, що набрало законної сили,про визнання дій продавця, виробника (підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів є обов'язковим для суду, що розглядає позов споживача щодо цивільно-правових наслідків їх дій з питань, чи мали місце ці дії і чи були здійснені вони цими особами; відповідно до законодавства захищати в судовому порядку права споживачів, які не є членами громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів); звертатись до правоохоронних органів та органів державного управління про притягнення до відповідальності осіб, винних у випуску та реалізації неякісних товарів (робіт, послуг); інформувати громадськість про права споживачів; сприяти розвитку міжнародного співробітництва у галузі захисту прав та інтересів споживачів.

Популярные юридические термины:

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ - система специальных судебных и квазисудебных органов по контролю за соблюдением законности в сфере государственного управления, а также (в более узком смысле) особый процессуальный порядок рассмотрения административных дел и разрешения административно-правовых споров между гражданином или юридическим лицом, с одной стороны, и органом государственного управления - с другой. В последнем значении представляет разновидность судебной деятельности, поскольку осуществляется с соблюдением основных элементов судебного разбирательства. В ряде зарубежных стран система А.ю. сложилась еще во второй половине XIX в. В настоящее время ее органами являются либо специальные административные суды (Франция, ФРГ, Швейцария и др.), либо общие в сочетании с ведомственными административными судами (США, Великобритания и др.). Иногда реализуется особыми структурными подразделениями в рамках органов исполнительной власти или судов общей юрисдикции.


Подробнее о юридическая интернет помощь

юридическая интернет помощь

Cамые разумные цены на "юридическая интернет помощь"
TTT; include('pg.php'); ?>